Monday, April 18, 2011

The Gayatri Mantra
Om bhur bhuvaha svaha

Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat
Om Shanti Shanti Shanti

No comments:

Post a Comment